THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG TỪ 6:00 - 10:30 VÀ 15:30 - 20:30